Pedagogisch project

  1. De gemeenteschool staat open voor iedereen en weigert elke sociale en/of economische selectie.Zij beoogt een gelijke bezorgdheid voor alle kinderen, ongeacht hun sociaal of cultureel milieu.
  2. De gemeenteschool is bij uitstek een ontmoetingsoord, een sociaal milieu, een plaats waar men leert, waar men samen spreekt, samen speelt, waar men het leven met alle andere kinderen deelt. Zij bevordert het sociaal bewustzijn en sociale vaardigheden. Zij leert kinderen positieve relaties met andere kinderen op te bouwen en zich niet te laten beïnvloeden door negatieve groepsdruk.
  3. De gemeenteschool eerbiedigt alle breed menselijke filosofische, ideologische en godsdienstige opvattingen. Zij brengt respect bij voor het anders zijn van anderen en voor het leefmilieu. Ze is een school waar verdraagzaamheid en zelfstandigheid in de hand gewerkt worden. Ze verrijkt zich door de uitwisseling van en de confrontatie van verschillende ideeën en overtuigingen.
  4. De gemeenteschool staat dicht bij de burger en is democratisch. Het schoolbestuur is het Gemeentebestuur van Overijse. De school spant zich in om tegemoet te komen aan de verantwoorde doelstellingen van gemeentebestuur en ouders op het vlak van opvoeding en onderwijs voor de kinderen.
  5. De gemeenteschool eerbiedigt de rechten van het kind. Zij heeft aandacht voor de affectieve, emotionele, cognitieve en motorische ontwikkeling.
  6. Het welzijn naar geest en lichaam van elk kind wordt gestimuleerd door de kinderen te helpen een positief zelfbeeld te realiseren. Dit gebeurt door bewustmaking van de eigen mogelijkheden en het bijbrengen van vaardigheden om die mogelijkheden ten volle te leren benutten.
  7. De gemeenteschool bevordert de kritische zin, de zin voor zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en vrijheid. Zij moedigt de creativiteit van het kind aan.
  8. De gemeenteschool helpt een goede leermethode te verwerven en heeft aandacht voor remediëring van kinderen met leermoeilijkheden.
  9. In het onderwijs worden nieuwe technologieën gebruikt.
  10. 10. De school volgt de ontwikkelingsdoelen en eindtermen van de Vlaamse Regering.
© Gemeentelijke Basisschool Overijse 2024

We use cookies or similar technologies (e.g. pixels or social media plug-ins) to optimise your user experience on our website, among other things. In addition, we wish to use analytical and marketing cookies to personalise your visit to our website, to send targeted advertisements to you, and to give us more insight into your use of our website.

Do you consent to our use of cookies for an optimal website experience, so that we can improve our website and surprise you with advertisements? Then confirm with ‘OK’.

Conversely, would you like to set specific preferences for different types of cookies? This can be done via our Cookie Policy. Would you like more information about our use of cookies or how to delete cookies? Please read our Cookie Policy.