Wie is wie?

Het schoolteam
Op onze school werken 45 personen.

Directeur
De school wordt geleid door Dhr. Erik Stas. Hij zetelt ambtshalve in de schoolraad en in de oudervereniging, ook vertegenwoordigt hij onze school bij de inrichtende macht. Hij is verantwoordelijk voor de schoolorganisatie. Het betreft hier onderwijsinhoudelijke zaken, procedures, relatie ouders - kinderen - leerkrachten, administratie ( financiën, leerlingen, personeel), planning, materiële zaken, contacten met buitenschoolse instanties, enz.

Klastitularissen
Zij zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor wat er gebeurt in de klas. Steeds meer zal het voorkomen dat er meerdere leerkrachten voor een klas staan. Ze overleggen regelmatig met elkaar. Een leerkracht is niet gebonden aan een klas. Elk jaar wordt opnieuw bekeken wie in welke klas komt. Hierbij streven we naar een verantwoorde indeling. We stellen het schoolbelang voorop.

Vakleerkrachten
Dit zijn leerkrachten die zich gespecialiseerd hebben in het geven van bewegingsopvoeding, turnen, zwemmen, godsdienst en moraal. Zij nemen bij deze lesmomenten de klas van de titularis over.

SES-leerkrachten, logopediste, beleidsondersteuner en zorgcoördinator
Dit zijn leerkrachten die zich speciaal toeleggen op kinderen die extra zorg nodig hebben. Het betreft meestal kinderen die moeite hebben in één of meerdere ontwikkelingsgebieden. In overleg met de desbetreffende groepsleerkracht wordt er een handelingsplan opgesteld. Er wordt gewerkt met het kind in de klas, individueel of in een kleine groep buiten de klas. Dit gebeurt enkel met toestemming van de ouders.

I.C.T. -coördinator
Dit is een persoon die het computerpark van de school beheert en onderhoudt. Hij maakt een voorstel voor de aanschaf van computers, het aankopen van software en voor de invoering van de computer in ons onderwijs.

Onderhoudspersoneel
Zij worden aangesteld door het schoolbestuur en maken dagelijks het gebouw schoon.

Schoolteam

Wijkschool Terlanen  Anita Kesters

Instapklas Annelies Germeijs

1 kl A  Aline Vandenplas

1 kl B  Maaike Visser

2 kl A  Kathleen Goudmaeker 

2 kl B  Christine Kesters

3 kl A  Lesley Cammaerts

3 kl B  Hilde Borghans

3 kl C  Silke Bundervoet

Vlinderjuffen (zorg):  Elizabeth Depré, Kirsten Vanderstappen

Kinderverzorgster Kathleen Joly

1A  Stéphanie Kumps  

1B  Sofie Draulans

1C  Lise Nicodème

2A  Greet Colin

2B  Tamara Baert

2C  Sofie Vanderlinden

3A  Kelly De Cupere

3B  Ingrid Vleminx, Veerle Eggerickx

3C  Lotte Torsin

4A  Annemie Vriens 

4B  Margot Sevenants

5A  Emmy Vanderkelen, Geert Vanderveken

5B   Marleen Van Pevenage

6A  Christa Bellicourt

6B  Isis Vanoost  

 

RK godsdienst  Senne Lauwers

Zedenleer  Veerle Eggerickx

L.O.  Anne Sohie

L.O.  Marcel Bosselaar

L.O.  Evelien Boogaerts 

SES-leerkrachten (zorg): Martine Evers, Sigrid Heymans, Anne Moers

ICT  Gert Bleus

Zorgcoördinator:  Ineke Van Laeken, Annelien Wuyts, Sari Smidts

Logopedie  Valerie Vuerinckx

Administratie:  An De Rudder, Joëlle Erkens

Beleidsondersteuner Dorien Dewaele

Opvang: Jenny De Rocker, Jeremy Lenoir, Elize Van Rooyen, Kelly De Cupere 

De personeelsformatie bestaat ook uit het keuken- en onderhoudspersoneel waarvan de taakopsomming en functieomschrijving ter inzage liggen in het kantoor van Els Hendrickx, diensthoofd onderhoudspersoneel.

 

Het Centrum voor Leerlingbegeleiding
Onze school werkt samen met het Centrum voor Leerlingbegeleiding

Karel Van lotharingenstraat 5
3000 Leuven
016 28 24 00

Samen met de school biedt het centrum informatie, hulp en begeleiding op vraag van leerlingen, ouders of school op de volgende vier domeinen:
• sociaal-emotionele ontwikkeling
Als leerlingen zich, ondanks de inspanningen van ouders en leerkrachten, niet goed voelen in hun vel of moeilijk kunnen omgaan met problemen, kan een luisterend oor van de CLB-medewerker hen mogelijk weer op weg helpen.

• leren en studeren
Als het leren op school niet wil vlotten, kan de CLB-medewerker helpen bepalen wat er aan de hand is en met ouders en leerkrachten naar een aangepaste aanpak van het leerprobleem zoeken.

• lichamelijke ontwikkeling en gezondheid
Een CLB-dokter en een verpleegkundige volgen de lichamelijke ontwikkeling en de algemene gezondheidstoestand via regelmatige medische onderzoeken. Ook inentingen tegen besmettelijke ziekten gebeuren door het CLB.

• schoolloopbaan
Ouders en leerkrachten dragen er samen zorg voor dat kinderen en jongeren in een juiste school terechtkomen en een goede studiekeuze maken. Het CLB ondersteunt dit proces door informatie te geven over scholen en studierichtingen en door een persoonlijk gesprek als kiezen echt moeilijk is.

De CLB-medewerker van een school staat niet alleen. Binnen het CLB maakt hij deel uit van een team van mensen met verschillende vorming en ervaring, die regelmatig met elkaar overleggen. Het centrum heeft ook contacten met andere diensten en hulpverleners met wie het samenwerkt en naar wie het kan doorverwijzen. De begeleiding van het CLB is gratis en discreet. Alle medewerkers zijn gebonden door het beroepsgeheim.
 

De ouders
Het is van het grootste belang dat de ouders bij de school worden betrokken. Ouders en leerkrachten dragen immers een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en opvoeding van de kinderen. Zij hebben een gezamenlijk belang: het kind.
Daarom is een goed en geregeld contact tussen school en ouders noodzakelijk.
Daarnaast kunnen organisatorische mogelijkheden aanzienlijk vergroot worden door het inschakelen van ouders bij diverse activiteiten.

Oudervereniging
De oudervereniging is een V.Z.W. die tot doel heeft de samenspraak tussen ouders en school te bevorderen. Ze ondersteunt de school op financieel vlak o.a. via inkomsten uit festiviteiten. Ze verleent haar medewerking aan de organisatie van het schoolfeest, lampionnenwandeling, lente ontbijt, wintermarkt, thema-avonden, enz…. Deze vereniging bestaat uit ouders en vertegenwoordigers van de school. Gedurende een schooljaar worden er een 5-tal algemene vergaderingen gepland. Alle ouders krijgen via hun kind(eren) een uitnodiging op en een verslag van deze vergaderingen. Iedere ouder is steeds welkom.

U kan ook altijd een handje toesteken op één van de door de oudervereniging georganiseerde activiteiten.

Bestuur oudervereniging
Ouders die zich wensen aan te sluiten bij de oudervereniging, kunnen steeds contact opnemen met één van de bestuursleden of gewoon deelnemen aan de algemene vergaderingen van de oudervereniging. Het bestuur wordt jaarlijks herkozen.  Zo werkt u als ouder mee aan de opbouw en de evolutie van de school van uw kind(eren). 

 

Het schoolbestuur
Het gemeentebestuur van Overijse vormt het bestuur van de school. Zij wordt daarin bijgestaan door de schoolraad.
Deze raad bestaat uit de geledingen personeel en ouders die samen de leden van de lokale gemeenschap coöpteren. De directeur wordt van rechtswege als adviserend lid opgenomen in de schoolraad.
Op deze wijze heeft de schoolraad autonoom een advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal onderwijsaangelegenheden.
De schoolraad wordt om de 4 jaar verkozen en vergadert minimaal 3 maal per jaar.